Publikováno: 19. 8. 2020 | Zpět

Vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatření kvůli viru Covid- 19 byly některé aktivity dětských klubů NADĚJE v Písku posunuty. Nepovedlo se realizovat domluvené adaptační dny v mateřských školách, besedy pro rodiče a rodičovské kluby. Probíhaly pouze konzultace s rodiči dětí, učitelkami ZŠ a MŠ, logopedkami, psychology apod.

Spolek NADĚJE provozuje tři předškolní kluby a čtyři kluby doučování. Jejich financování je zajištěno z  EU, v rámci operačního programu OP VVV díky projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Od 14.5. otevřela NADĚJE kluby doučování pro školní děti a od pondělí 18.5. byly otevřeny i kluby pro předškoláky. Ve školních klubech lektorky pomáhaly dětem s domácími úkoly, přípravou do školy, se zadáním od paní učitelek. Dopisovala se cvičení z českého jazyka, počítalo se, děti psaly do písanek, doháněla se a vysvětlovala se probíraná látka. Nechyběla ani tvorba referátů, které se tiskly do školy. V průběhu prázdnin si děti přicházejí do klubu dokončovat zadání ze školy, procvičují látku českého jazyka a matematiky, aby mohly dobře navázat v září ve výuce. A některé děti se také připravují na reparáty.

Plán výuky předškolních klubů se opírá o pohádky, početní gramotnost, logopedickou prevenci, předčtenářskou přípravu, dovednosti a vědomosti dětí o přírodě aj. Děti se nadále učily hodnocení svého chování, trpělivosti při překonávání překážek v životě. Také se probíralo, jak chránit bezpečí své i druhých, vzájemná pomoc mezi dětmi a uvědomování si nebezpečí, která mohou nastat v době prázdninových akcí.

Děti si během prázdnin mohly vyzkoušet dobrodružnou aktivitu s dobrovolníkem Jirkou  a to  jízdu na paddleboardu na řece U Smetáka, která končila koupáním v řece. Také adrenalinovou Laser game, bezkontaktní hru s laserovými paprsky v temné aréně s překážkami.

Jelikož s dětmi jezdíme i na výlety, kde si mohou naučené ověřit i v praxi, naplánovali jsme výlet vlakem do Čížové a odtud pěšky do Záchranné stanice Makov. Po cestě děti dostávaly různé úkoly. Např. počítání projíždějících aut, určování jejich barvy, poznávání plodů v zahradách, počítání psů za ploty, ...aj. Cesta uběhla rychleji a my se ocitli u stanice. Zde na nás čekala paní Jiřina Račanová. Některé děti zde již byly a tak za jejich pomoci nováčkům vysvětlila význam záchranné stanice a práci ošetřovatele. Nato nás paní Jiřina provedla kolem voliér a výběhů, povídala o postižených zvířatech a zda mohou být vyléčená zvířata vypuštěna do přírody. Kromě dlouholetých svěřenců umístěných ve stanici jsme se seznámili i s novými přírůstky. Děti si vyzkoušely práci ošetřovatele. Čtyřměsíční srneček velmi rychle vysál láhev mléka. Nová vydra Matýsek předvedl, jak chytá ryby v jezírku a jak se dokáže rozčilovat, když nedostane další. Ve stanici mají i novou sovu Adélku, která ještě neumí klidně sedět na rukavici a tak si tentokrát děti sovu na rukavici nepodržely. Posledními byla tři mláďata jiřiček. Každé bylo jinak staré, protože nebyla z jednoho hnízda. Děti dostaly pinzetu a krmily jiřičky moučnými červy.

Na závěr proběhla svačina s opékáním špekáčků. Pak děti pojmenovávaly zvířata na obrázcích. V učebně u rybníka jsme našli malého brhlíka, který se dovnitř dostal otevřenými dveřmi a pleskal se o sklo okna, protože nevěděl, kudy ven. Odnesli jsme ho paní ošetřovatelce do stanice na prohlídku, zda si neublížil. Potom děti ještě absolvovaly stanoviště dřevěného pexesa s lesními zvířaty a aktivitu vodní mlýny.

Akce dětem umožnila prožít spojení s přírodou, zvířaty, ověřily si své poznatky z výuky a dozvěděly se i spoustu nových věcí o životě zvířat. Z prázdninových „nebezpečných aktivit“ si vyzkoušely dodržování bezpečnosti u otevřeného ohně a hašení ohniště. Děkujeme za možnost návštěvy záchranné stanice Makov a přejeme ošetřovatelům stanice úspěchy při uzdravování svěřenců.

Jednou z prohlubujících aktivit tohoto dne bylo i procvičování času, které probíhalo během akce, jelikož si děti musely hlídat, kdy jim pojede vlak, aby ho nezmeškaly. Na zastávce vlaku jsme byli s předstihem a když vlak dorazil, dbali jsme i zde bezpečnostních pravidel. Trochu nás zmátlo hlášení o přijíždějícím vlaku do protisměru na první kolej, protože náš vlak přijel dříve a na druhou. Ale i s tím si děti poradily, zeptaly se ve vlaku a četly informace na světelném panelu. Počasí nám přálo celý den a výlet plný zážitků se vydařil.

Zpracovala: Hana Šefránková, manažerka projektu  3V