Publikováno: 9. 12. 2020 | Zpět

Písecký spolek NADĚJE dlouhodobě pracuje s dětmi a mládeží v rámci zajišťování sociálních služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež v Písku. Vedle této činnosti jsou realizovány také aktivity zaměřené na vzdělávání dětí, jak předškolního věku, tak žáků základních škol. Vzdělávací aktivity pro děti a žáky jsou často podpořeny projekty financovanými z ESF.

Spolek NADĚJE dále připravuje programy pro děti, které jsou zaměřené na smysluplné trávení volného času jako prevence různých patologických jevů. Práce spolku spočívá také v podpoře rodičů v podobě poskytování poradenských služeb, doprovodů při jednání s úřady či školami atd.

Spolek NADĚJE, pobočka Písek je podporována Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Díky podpoře z EU je na území města Písku realizován projekt s názvem Vzdělání pro všechny výhodou (zkráceně 3V), registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. Projekt 3V probíhá na území města Písku od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. V rámci projektu je realizováno několik klíčových aktivit, jako je předškolní vzdělání dětí ve třech neformálních předškolních klubech (Chaloupka, Klíček a Margaretka) a práce s rodiči těchto dětí v podobě pořádání rodičovských klubů a besed. Dále provozování školních klubů doučování s cílem zmírnit důsledky školní neúspěšnosti žáků z různých důvodů (špatné sociální podmínky pro přípravu dětí, různé poruchy učení či fyzický, mentální nebo sociální handicap). Díky finanční podpoře z ESF jsou všechny aktivity pro děti předškolního věku a žáky základních škol poskytovány zdarma.

Projekt počítá také s aktivitami, které budou zaměřeny na veřejnost s cílem informovat o tématu inkluze. Kromě toho bude v měsíci dubnu 2021 uspořádána konference s názvem „Problematika vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit“ se zaměřením na sociální vyloučení a inkluzivní vzdělávání jako jeden z podpůrných přístupů práce s dětmi ze sociálně  vyloučených lokalit. Pro veřejnost a školy je naplánována výstava práce dětí a žáků z předškolních a školních klubů NADĚJE.

Samotný projekt bude téměř v polovině své realizace. Do této doby bylo podpořeno v neformálním předškolním vzdělávání  30 dětí a v rámci doučování 55 žáků základních škol.

Jak uvádí paní Ing. Taťána Mládková ze Svazku obcí regionu Písecko:“ Projekt Vzdělání pro všechny výhodou (3V) není pouze nahodilou projektovou aktivitou realizovanou v Písku. Spolek NADĚJE je členem pracovních skupin v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání na Písecku II (MAP II Písecko). Neformální předškolní kluby jako je předškolní klub Chaloupka v lokalitě Svatoplukova, předškolní klub Klíček nově na adrese Roháčova ulice nedaleko pošty a také předškolní klub Margaretka na nábřeží 1. máje patří strategicky do sítě aktérů ve vzdělávání v rámci tohoto projektu. Do aktivit je samozřejmě zahrnuta i činnost bezplatného doučování pro žáky základních škol, kteří potřebují zvýšenou podporu a individuální přístup“.

I projekt Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V  se díky současné situaci šíření viru covid-19 střetává s mnoha překážkami, ale i přesto se snažíme pomáhat zejména žákům ze základních škol, které se potýkají s distančním vyučováním. Žáci často nemají přístup k počítačové technice, neumí s ní dobře pracovat a bez pomoci nejsou schopni zpracovat zadané domácí úkoly. Pomáháme např. s tiskem zadaných úkolů, s jejich zpracováním, zpětným odesláním  učitelům, s vysvětlením a procvičováním probírané látky při dodržování všech hygienických pravidel, aby nedocházelo k šíření nákazy. Využíváme při doučování výuku face to face v počtu jeden lektor na jednoho žáka. Rodičům je k dispozici osobní, telefonické či online poradenství v otázkách vzdělávání dětí předškolního i školního věku.

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

Zpracovala: Mgr. Petra Martíšková, manažerka projektu 3V