Publikováno: 15. 11. 2021 | Zpět

Čas neuvěřitelně letí také u nás v NADĚJI. Není to dlouho, co skončilo léto a prázdniny a byl zahájen nový školní rok, který se přehoupl do listopadových podzimních dní.

Předškolní kluby a školní kluby doučování pokračují ve svých projektových činnostech, pomáhají dětem předškolního věku a žákům základních škol, s cílem maximálně podpořit děti v jejich dovednostech, znalostech, aktivitách a zabránit školnímu neúspěchu. Díky projektu ESF Vzdělání pro všechny výhodou, zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, můžeme s těmito dětmi pracovat. Projekt umožňuje realizovat předškolní přípravu dětí, aby lépe zvládly nástup do běžné mateřské školy, zejména poslední povinný ročník docházky a po té nástup do 1. třídy základní školy. Snažíme se, aby přechod z MŠ na ZŠ zvládly s co nejmenšími obtížemi. Spolupracujeme s rodiči, mateřskými a základními školami v Písku a dalšími institucemi. S některými rodiči  již předem řešíme další možnou podporu dětí v případě, že je zřejmé, že  „předškolák“ má nějaký specifický problém, který by mohl ztěžovat jeho cestu při nástupu do ZŠ a při plnění školní docházky např. vada řeči, ADHD, poruchy učení aj.

I tento školní rok k nám nově během měsíce září a října přišlo do předškolních klubů 8 dětí. Celkem projekt za dobu své dvouleté existence podpořil 58 dětí předškolního věku od 3 do 5 (6) let věku.

Pandemie covidu 19, uzavírání škol a distanční výuka si vybrala jistě svou daň na psychickém zdraví dětí, při tvoření sociálních vazeb ve školách, ale i na úrovni znalostí zejména dětí z lokalit. V době pandemie, která neustále trvá, plní školní kluby doučování své poslání na maximum. Do klubů si přicházejí děti procvičit probírané učivo, které nemají zažité, napsat domácí úkoly, učit se na testy. Se školními dětmi se probírá v českém jazyce často čtení a porozumění přečtenému textu, gramatika, v matematice násobilka, ale probírají se  i ostatní předměty jako je chemie, fyzika, dějepis, zeměpis či angličtina. Mladším dětem z 1. stupně ZŠ dělá problém samotné čtení a psaní. Nemají zvládnuté správné držení tužky, problém je také motorika či soustředěnost dětí. Do školních klubů nově přišlo na podzim dalších 7 žáků a celkem projekt za dobu své realizace podpořil 110 žáků. Předškolní kluby a školní kluby doučování poskytují své služby zdarma.  

Další významnou podzimní událostí pro naši organizaci je výročí založení pobočky spolku NADĚJE v Písku. Tento rok slavíme 20 let od vzniku písecké pobočky, která se po celou dobu věnuje práci s dětmi v nízkoprahových klubech pro děti  mládež, v předškolních a školních klubech. NADĚJE pomáhá sociálně slabým rodinám prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb, jednotlivcům v rámci terénního programu, distribuuje potravinovou pomoc. Poskytuje sociální poradenství, spravuje ubytovnu, kde nabízí sociální podporu rodinám, které pomoc potřebují a snaží se řešit svou situaci. V rámci dvacetiletého výročí písecká NADĚJE uspořádala 5. 10. 2021 akci „NADĚJE dětem“.

V dalším období, jestli epidemiologická situace dovolí, je naplánováno pro děti a rodiče několik dalších aktivit. Jedná se o již probíhající  pravidelné návštěvy dětí v dětském oddělení knihovny či cvičení a tancování v tanečním studiu či jiné podzimní či předvánoční akce. Děti nadále tvoří pro seniory dárečky, výzdobu na pokoje i nástěnky prostor, které každý měsíc osobně předávají prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení,  když stále nemohou seniory potěšit osobně svým vystoupením s nacvičeným pásmem básniček a písniček. Pro rodiče jsou připraveny rodičovské kluby a besedy.

Více informací o daném projektu  zjistíte na webových stránkách spolku NADĚJE: https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v

Zpracovala Mgr. Petra Martíšková, koordinátorka projektu 3V