Publikováno: 21. 3. 2022 | Zpět

Blíží se závěr projektu 3V, díky němuž spolek NADĚJE  zajišťuje pomoc se vzděláváním dětí i jejich rodičů po dobu 36 měsíců, projektu Vzdělání pro všechny výhodou, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718, podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022. Cílem projektu je podpora dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Díky projektu 3V mohlo být  doučování v roce 2021 nabídnuto v ŠK Chaloupka 9x dětem, v ŠK Svatoplukova také 9x dětem, v ŠK Klíček 15x dětem a v ŠK Nábřeží - 62x dětem. Možnosti doučování v NADĚJI využilo celkem 95x dětí. V předškolních klubech lektorky pracovaly v PK Margaretka s 23x dětmi, v PK Chaloupka s  11x dětmi a v  PK Klíček s 16x dětmi. Celkem bylo za r. 2021 podpořeno 50x předškolních dětí s průměrnou denní návštěvností 11x dětí.

Klíčovými aktivitami je provozování třech předškolních klubů, spolu s organizováním rodičovských klubů, besed, adaptačních dnů v MŠ a poradenských služeb pro rodiče. Dále je to prevence školní neúspěšnosti dětí ve čtyřech školních klubech doučování. Poslední aktivitou je práce s veřejností. Konference k projektu proběhne v městské knihovně 28. 4.2022 a výstava prací dětí 4. 5. 2022.

V předškolních klubech je práce s dětmi přizpůsobena individuálním schopnostem, dovednostem a potřebám dítěte. Cílem je více individuálně podpořit u dítěte schopnosti, v kterých vyniká a pomoci překonat vývojové nedostatky v problematických oblastech tak, aby dítě bylo připraveno na vstup do MŠ nebo ZŠ. Dítě se v klubu učí překonat odloučení od maminky, fungovat ve skupině ostatních dětí, přirozeně si osvojuje nové poznatky a dovednosti.

Do práce s dítětem jsou zapojováni rodiče, pravidelně jsou informováni o průběhu vzdělávání dítěte, kdy je rodič seznámen s pokroky svého dítěte, ale také se ve spolupráci s rodičem např. odstraňují nedostatky - nácvik sebeobsluhy, úprava režimu dítěte, poruchy řeči, …. V případě potřeby je  rodičům  doporučeno navštívit odborná pracoviště – dětský lékař, psycholog, PPP, SPC, logoped a nabídnut doprovod či  pomoc při komunikaci a při jednáních s odbornými institucemi.

Děti se svými lektorkami navštíví partnerské mateřské školky a vyzkouší si pobyt a společnou výuku v MŠ v rámci šesti adaptačních dnů. Děti se seznámí s prostředím, navštíví „velkou“ školku a poznají děti a paní učitelky.   

Realizované rodičovské kluby, besedy s odborníky a poradenství pomáhají rodičům při jednání se vzdělávacími institucemi a sociálními službami. Lektorky podporují rodiče dětí z předškolních klubů poskytnutím poradenství, informací a kontaktů na vhodné instituce. V rámci poradenství je řešena problematika týkající se vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ, školní zralost dětí, logopedická péče, vyšetření u psychologa, spolupráce s PPP a SPC, informace ohledně zápisů do MŠ a ZŠ aj. Rodiče získávají informace o systému vzdělávání, o inkluzivním vzdělávání a podpůrných opatřeních. V poslední době byla připravena beseda s učitelkami Montessori pedagogiky, plánuje se beseda o čtenářské gramotnosti.

Doučování dětí probíhá ve čtyřech školních klubech, v lokalitě nábřeží 1. máje, Svatoplukova, lokalita Purkratice byla nahrazena lokalitou Roháčova od pondělí do pátku v časech od 12 do 16 hodin, kde lektoři pomáhají dětem s přípravou do školy. Výuka je individuální či skupinová. V rámci doučování je poskytována pomoc s napsáním domácích úkolů, procvičováním nového učiva či opakováním již probrané látky. Děti mohou v klubu využívat počítače a  internet k napsání zadaných úkolů, referátů či k přípravě ppt prezentace.

Průběh projektu samozřejmě zasáhl vývoj epidemie koronaviru, ovlivnil chod rodin i provozu, zejména školních klubů. Rodiny, které potřebovaly pomoci s výukou dětí, mohly využít pomoci spolku NADĚJE. Lektorky komunikovaly s učiteli telefonicky nebo mailem, pomáhaly s kontaktováním nekomunikujících rodin. Po domluvě se školou a rodiči pomáhaly lektorky také s distribucí učebnic, sešitů či pracovních listů. Zájemcům  se dostalo maximální podpory při mimoškolní přípravě ve školních klubech v předem rezervovaných časech.   

Předškolní kluby NADĚJE fungovaly v náročném období s omezením denní kapacity. Po rozvolnění probíhají plánované akce v knihovně, muzeu, svíčkárně, hodiny tance ve studiu T – Dance, jen návštěvy u seniorů se zatím nekonaly.  Předškoláci tvoří seniorům Diakonie Blanka dárečky v podobě výrobků a výzdoby, které předáváme prostřednictvím sociálních pracovníků zařízení. Nic ale nenahradí vzájemné osobní setkání dětí se seniory! Děti již nacvičují jarní pásmo a chystají se na návštěvu u babiček a dědečků.  A také se těší na plánované adaptační dny v MŠ.

Za NADĚJI

Hana Šefránková, vedoucí práce s dětmi a mládeží