Publikováno: 22. 6. 2022 | Zpět

Spolek NADĚJE v Písku v posledních třech letech realizoval projekt s názvem Vzdělání pro všechny výhodou, zkrácené označení projektu 3V. Registrační číslo projektu je CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718.

Daný projekt byl podpořen v rámci ESF a jeho Operačního programu pro vědu, výzkum a vzdělávání. Více informací o projektu https://www.nadeje.cz/pisek/projekt_vzdelani_pro_vsechny_vyhodou_3v.

Za uplynulé tři roky se v rámci projektu uskutečnilo velké množství aktivit ve prospěch dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit města Písku. Díky projektu byl zajištěn provoz třech neformálních předškolních klubů. Jednalo se o předškolní klub Chaloupka na ubytovně Svatoplukova, dále                                     do 31. 7. 2020 o předškolní klub U Rybníčku v Purkraticích a klub Margaretka na nábřeží 1. máje. Po uzavření ubytovny v Purkraticích k 31. 7. 2020 byl předškolní klub U Rybníčku přestěhován na novou adresu v Roháčově ulici do centra Písku a přejmenován na klub Klíček, aby se mohl nově otevřít pro další předškolní děti a pokračovat tak ve své původní činnosti.

Rodiče dětí využívali po domluvě s lektorkou individuální konzultace a také se zúčastňovali pravidelných skupinových setkání rodičovských klubů, kde měli příležitost promluvit si s lektorkami o pokrocích nebo naopak o případných problémech dětí. Pro rodiče a děti byl připraven program jako společné čtení pohádek, výroba didaktických pomůcek např.  pro učení barev či počítání atd. Rodiče s dětmi tvořili, trávili spolu čas a navzájem se učili více komunikovat. Dále byly pro rodiče organizovány besedy z oblasti vzdělávání, jak u svých dětí řešit konkrétní problémy jako logopedické vady, školní nezralost, poruchy spektra ADHD aj.

Pro školní děti bylo realizováno pravidelné doučování ve čtyřech školních klubech s cílem zabránit školní neúspěšnosti dětí či jejich předčasnému odchodu ze škol. Děti měly možnost si pravidelně procvičovat učivo a psát domácí úkoly nebo zpracovat referát s možností využít internet či počítače s tiskárnou.

Projekt za svou dobu realizace podpořil 76 dětí předškolního věku a 132 žáků základních škol, celkem 208 dětí.

V dubnu 2022 proběhla v Městské knihovně v Písku konference s názvem Podpora dětí ohrožených sociálním vyloučením a inkluzivní vzdělávání. Cílem bylo nabídnout veřejnosti rozličná témata a informace z oblasti školství a inkluzivního vzdělávání. 

Závěrečnou aktivitou, která byla v rámci projektu organizována, byla výstava dětí a žáků, kteří docházeli do předškolních či školních klubů doučování. Výstava měla název „Ve vzdělávání a tvoření - úspěšní jsme s NADĚJÍ.“  Slavnostní  vernisáž se konala dne 4. 5. 2022 v Městské knihovně v Písku.  Vernisáže se účastnili také někteří zástupci partnerských organizací projektu, zástupci NNO a veřejnost. Cílem výstavy bylo představit problematiku práce s dětmi z vyloučených lokalit nebo práci s romskými dětmi. Příchozí si mohli prohlédnout fotografie z výuky v klubech a práce dětí v podobě pracovních listů, grafomotorických listů, výtvarných prací, ukázky pracovních listů z doučování aj. po dobu jednoho měsíce.  Součástí výstavy byly také informační panely se základními údaji o spolku NADĚJE jako garanta projektu 3V, nechyběl popis projektu 3V, jeho hlavních klíčových aktivit, informace o cílech projektu a jeho indikátorech. Vysoké procento dětí a žáků jsou romského etnika, proto děti se svými lektorkami zpracovaly informační panely o romské kultuře, o romských významných osobnostech či o romské kuchyni, kde nechyběly konkrétní recepty.

Součástí vernisáže bylo hudební vystoupení dětí ze ZŠ J. Husa v Písku pod vedením paní vychovatelky Bc. Lenky Bičovské. Děti nám s radostí za doprovodu kytary zazpívaly, společně jsme si prohlédli výstavu a rozloučili jsme se se slibem, že se společně jistě uvidíme při další akci spolku NADĚJE.

Na závěr chceme velmi poděkovat všem partnerům projektu – ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ T. Šobra a ZŠ J. K. Tyla a všem spřáteleným organizacím a institucím, které nám při realizaci projektu 3V vždy vyšly vstříc a podpořily nás a zejména děti a žáky v jejich cestě za vzděláním.

Zpracovala: Mgr. Petra Martíšková, manažerka projektu 3V