Publikováno: 20. 1. 2022 | Zpět

Životy nás všech nadále ovlivňuje koronavirová situace. Skrýváme svůj úsměv pod respirátory a rouškami, nepodáváme si ruce a udržujeme odstup. I přes všechna úskalí uplynulého roku mohla díky donátorům NADĚJE v Písku pomáhat klientům v náročných situacích a poskytovat své služby.

Spolek NADĚJE provozuje předškolní kluby Chaloupka, Margaretka a Klíček a čtyři kluby doučování pro děti ze základních škol. Cílem je podpora předškolních dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. Provoz sedmi klubů je financován prostřednictvím projektu Vzdělání pro všechny výhodou (3V) s registračním číslem: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718. podpořeného z EU, v rámci operačního programu OP VVV od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

Lektorky dětských klubů radí rodičům v otázkách vzdělávání a zdraví dětí, zprostředkovávají kontakty s návaznými organizacemi, pomáhají školákům se zvládnutím probíraného učiva, psaním domácích úkolů, přípravou referátů, procvičováním učiva. Probíhá spolupráce s učiteli píseckých škol, aby pomoc dětem při vzdělávání byla individuální, „šitá na míru“ a účinná. Dětem jsou zprostředkovány různé aktivity, jako jsou návštěvy městské knihovny, svíčkárny, Prácheňského muzea, tanec v tanečním studiu, pro starší děti probíhají besedy na různá preventivní témata. 

Také podporujeme mezigenerační setkávání dětí a seniorů. I když vzhledem k situaci není možné seniorům prezentovat secvičená pásma básniček a písniček, a covid omezuje sociální kontakty, dochází děti předškolních klubů jednou měsíčně předávat dárky pro potěšení přátelům do Diakonie Blanka. Balíčky obsahují přáníčka, obrázky, výtvory z různých materiálů, věnečky, které je možno využít pro výzdobu pokojů, dveří a nástěnek a vztahují se k ročnímu období.

NADĚJE se dále věnuje oblasti sociální práce s jednotlivci i rodinami ocitajícími se v nepříznivé sociální situaci.

Tyto činnosti jsou podpořeny prostřednictvím Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o projekt Podpory sociálních služeb v Jihočeském kraji V, který podporuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a projekt Rodinného centra eN (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011576), které je spolufinancováno Evropskou unií v od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.

Práce s jednotlivci je podpořena dotačním programem Jihočeského kraje.

Z celkových nákladů pobočky v Písku 12 450 000Kč byl Jihočeským krajem podpořen Terénní program částkou 1 544 000 Kč a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež bylo dotováno 1 962 000Kč. 

Děkujeme také Městu Písek za spolupráci a podporu všech našich aktivit a činností v roce 2021.

Služby písecké NADĚJE mají již dvacet let společný cíl –  pomáhat ke zlepšení životní situace klientů, aby mohli rozvíjet své dovednosti a směřovat k lepší budoucnosti. Držme si palce, ať to v roce 2022 vypadá nadějně, ať nacházíme stále nová řešení situací, ať těžké zkušenosti mají smysl a daří se spolupráce a prohlubují se vztahy. Přejeme, ať nový rok je lepší než ten starý, ať všichni máme práci, přátele, lásku a pevné zdraví. Štěstí, ať nás provází a nic dobrého se nezkazí!

Za NADĚJI připravila Hana Šefránková