Plánování sociálních služeb » Písek

Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Písek

ESFCR

MAS Šumavsko začalo v letech 2013 - 2015 na ORP Písek komunitně plánovat v rámci projektu „Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek“. Následně došlo k vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na rok 2015 – 2016 a potom i Akčního plánu na rok 2017.

V lednu 2017 MAS Šumavsko založilo ústav SOS Šumavsko, který navázal na činnost MAS a v listopadu byla podepsána smlouva s Jihočeským krajem na realizaci zakázky s názvem „Podpora procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“. Během realizace zakázky se podařilo sestavit Akční plán na rok 2018. Dále proběhl monitoring sociálních služeb na ORP Písek za rok 2017 a aktualizace adresáře sociálních služeb na daném území.

V březnu 2018 bylo zahájeno realizačním týmem SOS Šumavsko ve spolupráci s partnerem projektu město Písek pokračování komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek, které se skládá ze 49 obcí v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Písek“. Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006529, financován z OPZ.

Všeobecným cílem projektu je podpora poskytování sociálních služeb pro seniory, řešení kapacity pobytových služeb a špatná dostupnost terénních služeb pro rodiny s dětmi, dále také začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou kvalitních sociálních služeb.

Cílem je zapojit do procesu plánování všechny cílové skupiny, kterými jsou zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a v neposlední řadě i aktivní veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá. Důležité je taktéž zaměřit pozornost na samosprávu – zajistit její informovanost o problematice sociální oblasti.

Bližší informace sledujte na těchto stránkách či na stránkách partnera: http://www.mesto-pisek.cz/odbor-socialnich-veci/ds-1181/archiv=0

 

 

Aktuálně

Dokumenty